تلفن مشاوره و سفارش آگهی: 32226511-034

آدرس دفتر مرکزی: خیابان خواجو کوچه 17 اولین ساختمان سمت راست

رایانامهsobh.kerman@gmail.com

تلگرام: @sobhkerman