بازگشت
 • سه شبه 4 تیر 1398 کرمان رسانه

  فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره 3/98 (تجدید مناقصه انجام امور خدمات و نظافت)

  اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان درنظر دارد مناقصه انجام امور خدماتي، نظافت و فضاي سبز و ... را به مدت يكسال از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 01/04/1398 مي باشد.
  مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 15/13 روز شنبه تاريخ 01/04/1398 لغایت پنجشنبه ساعت 15/13 مورخ 06/04/1398
  مهلت زماني ارائه پيشنهاد: ساعت 15/13 روز یک شنبه مورخ 16/04/1398
  زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 17/04/1398
  متقاضيان مي توانند جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها به آدرس: كرمان- بزرگراه امام (ره)- جنب اداره صنعت، معدن و تجارت اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان كرمان مراجعه و يا با شماره تلفن 32163986-034 تماس حاصل نمايند.
  اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: مركز تماس: 41934-021
  نمایش اطلاعات تماس دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
بازگشت